Foreningen Trevar’ns Venner

Foreningen Trevar’ns Venner er en venneforening for Trevarelokalet, etablert i mai 2009. Hovedoppgaven er å restaurere og drifte det bevaringsverdige huset i Sagdalsveien 24 på Strømmen. Arbeidet er utført i nær kontakt med Skedsmo kommune, som har vært husets eier siden 1983. Før dette var Strømmen og Skjetten Sanitetsforening eiere i femti år, etter at de i 1933 kjøpte det av trevarefabrikkens konkursbo.

Trevar’ns Venner var fra starten opptatt av å redde Trevarelokalet fra ytterligere forfall. Det vesentligste av arbeidet er utført som dugnad. Etter at husets konstruksjon var sikret fortsatte arbeidet med utskifting av råteskadde deler, isolering og innredning. Trevar’ns Venner har hatt fokus på å få fram bygningens vakre eksteriør slik det var opprinnelig, samtidig som miljøet innenfor veggene kan gjenskapes i størst mulig grad.

Trevarelokalet ble oppført som velferdslokale for Strømmen Trævarefabrik i 1895, samtidig som det tjente som demonstrasjonshus for potensielle huskjøpere. Helt til det i 2005 måtte stenges på grunn av råteskader har det vært en sentral møteplass for mange generasjoner av strømlinger. Huset er også en verneverdig representant for den særpregete dragestilen som gikk igjen i mange av fabrikkens leveranser.


Historie

Det var stor fortvilelse hos mange da kommunen i 2005 så seg nødt til å stenge av møterommene i Trevar’n på grunn av det åpenbare forfallet i bygningens gulv og fundamentering.. Alle brukere måtte finne seg andre lokaler, og savnet av Trevar’n var følbart. I tillegg veide hensynet til bygningens store symbolverdi tungt – huset representerer en verdifull arv fra Strømmen Trævarefabriks ærerike virksomhet fra 1884 til 1929.

Tiden gikk, og det ble klart at kommunen var i villrede om hva de skulle foreta seg. På denne bakgrunn tok de tre partene Lions Club Strømmen, Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Strømmen og Lillestrøm Skiklubb et initiativ overfor Skedsmo kommune for å finne en egnet modell for restaurering av bygningen. Skedsmo kommune ved sektorsjef for kultur Roald Hansen stilte seg meget positivt til utspillet.

Foreningene nedsatte kort etter et arbeidsutvalg bestående av Sigbjørn Strømmen oppnevnt av Lions Club Strømmen, Aud Wethal Pettersen oppnevnt av Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Steinar Bunæs oppnevnt av Strømmen og Lillestrøm Skiklubb. Utvalget utarbeidet et prospekt rettet mot enkeltpersoner og stedets forenings- og næringsliv, med sikte på å få etablert en aksjon under navnet Trevar’ns Venner.

Våren 2009 var saken kommet så langt at det ble invitert til et dannelsesmøte i menighetshuset 21. april. Møtet fikk en overveldende oppslutning: Mer enn hundre strømlinger var til stede, og nær halvparten meldte seg til dugnadsarbeid. Nær sagt alle kjøpte merket for Trevar’ns restaurering.

I et konstituerende møte 5. mai kom styre og byggekomité på plass, og 2. juni startet selve restaureringsarbeidet. Siden har arbeidet pågått kontinuerlig, med unntak av noen få ferieuker.


Styre                                                                           Spesielle oppgaver

  • Leder                                         Jon Schøning Lie
  • Kasserer                                   Hans Ullern
  • Styremedlem                           Aud Wethal Pettersen                  Interiør
  • Styremedlem                           Steinar Bunæs                               Husets historie, PR

Sølvi Schøning Lie har senere tiltrådt som sekretær. Hans Ullern har flyttet fra Strømmen, og erstattet av Anders Fogstad.


Byggekomité

  • Byggeleder                                  Sigbjørn Strømmen           Prosjektering, løpende
  • Assisterende byggeleder          Arne Aune                           Statikkberegninger
  • Dugnadsleder                             Torben Odd Pettersen      Kartotek for dugnadsfolkene
  • Utstyrsplanlegger/innkjøper    Tor Weinholdt                     Formelle krav til kjøkken v/utleie

Etter hvert overtok Hans-Petter Bunæs Pedersen jobben som den daglige byggeleder. Han har også tilsyn med drift og utleie. For bestillinger: Se under Utleie.

Dugnadstimer og annen rapportering

Fram til april 2018 er det loggført følgende – i avrundede tall:

Dugnadsarbeid på huset                  11.000 timer
Administrasjon og utredning           1.800 timer
Bokprosjektet                                     1.200 timer
Sum                                                      14.000 timer

Per april 2018 er dugnadsjobben på det nærmeste fullført. Det gjenstår en del mindre reparasjonsarbeider samt løpende vedlikeholdsoppgaver.